תודה שפנית, נחזור אליך בהקדם אפשרי לפי שעות הפעילות שלנו
{{ errors.name }}
{{ errors.phone }}

תקנון ומדיניות פרטיות - קונטקט

 כללי

קונטקט הינה פלטפורמה עסקית המספקת שירותי "מכרז הפוך". כלומר, באמצעות הפלטפורמה מוזנים פרטי שירות מבוקש שנחשף לכל בתי העסק הרלוונטיים בלבד לפרופיל הבקשה. 

כמות מוגבלת של עסקים רלוונטיים שנחשפו לבקשה, המעוניינים לענות ולספק את השירות המבוקש יכנסו למכרז בו הם מזינים את הצעותיהם לביצוע השירות. 
בתי העסק מדורגים על פי שביעות הלקוחות בפועל, באמצעות סקר שביעות רצון המבוצע בין קונטקט לבין מבקש השירות. 
 

אישור: הנך מאשר כי שימושך בשרותי קונטקט מהווה הסכמה מלאה לתנאי ההסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של קונטקט. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של קונטקט והנך מאשרה.
הגדרות

"ליד" - פרטי זיהוי של לקוח פוטנציאלי היוצר קשר ראשוני של התעניינות ברכישת שירות.

"קונטקט" – חב' קונטקט – ק.פ רוי פתרונות בע"מ ח.פ. 514554625 המפעילה אתרים ואפליקציות ליצירת לידים, ניהול לידים, הקמת זירות מכירה, הקמת זירות מסחר, הקמת זירות מכרזים מקוונים (און-ליין). המושג "קונטקט" כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע, המופעלים או יופעלו בעתיד על-ידי חברת קונטקט.

"מידע" – "מידע" – פרטי הלידים המופיעים בקונטקט, המחירים שנגבו, אחוזי הסגירה, פרטי דירוג הלידים, בתי עסק המופיעים בקונטקט, פרטי דירוג בית עסק, חוות הדעת של הלקוחות עליהם, תמונותיהם של בתי העסק, תמונות / וידאו של עבודות של בתי עסק וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלק ובכלל זה הקלטת השיחות בוידאו ו/או באודיו בין נציגי קונטקט לבין כל גורם אחר.

"תכנים" – מאמרים, תמונות, צילומי וידאו, וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי קונטקט או על ידי שימוש בקונטקט וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם.
"בית עסק" – כל נותן שירות אשר פרטיו מופיעים בקונטקט.

"לקוח" – כל אדם או גוף, שפרטיו נמצאים בקונטקט, המתעניין בקבלת שירות באמצעות קונטקט, בין אם ביצע רכישה ובין אם לאו ובין אם בתשלום ובין אם לאו.
"הזמנת שירות" – הזמנה של בית עסק דרך אחת הפלטפורמות של קונטקט.

"ביצוע שירות" – קבלת שירות מבית עסק בתשלום.

צדדים שלישיים" – כל גוף שאינו "חבר קונטקט" כהגדרתו.

"חבר קונטקט" – אדם או גוף שנרשם לאחד או יותר משירותי קונטקט כהגדרתם בהמשך ובכלל זה הן אלו הנרשמים למסלול חינם, הן אלו הנרשמים למסלול בתשלום, הן לקוחות והן בתי עסק. להלן "חבר קונטקט" או "משתמש".
* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד
אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים וההנחיות להלן :
 
שימוש במידע

המידע שאקבל מקונטקט הנו לשימושי האישי כחבר קונטקט בלבד. אני מתחייב שלא להעביר כל מידע או חלק ממנו לכל אדם או גוף שאינו חבר קונטקט, אלא באמצעות קונטקט ובאמצעות פלטפורמת קונטקט בלבד. ידוע לי כי העברת מידע גורם נזק גדול לקונטקט והנני מתחייב לפצות את קונטקט על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה מהעברת מידע על ידי לגורם אחר.

לצורך שקיפות במסירת מידע מהימן בתקנון זה אני מאשר: (1) להקליט את כל השיחות ביני לביניכם (ולהלן: "ההקלטות"); (2) להשמיע ו/או להעביר ו/או למסור את ההקלטות, כולן או חלקם, לספקי שירות שמעוניינים להציע לי את השירות המתבקש, ו/או לכל ספק שירות אחר. למען הסר ספק, הבחירה אם להקליט את השיחות כאמור ו/או להשמיע ו/א למסור ו/או להעביר את ההקלטות לספקי שירות כלשהם – הינה בידיכם בלבד ולא יהיו לי טענות כלשהם ככל ושיחה כלשהי לא הוקלטה ו/או לא נעשה בה שימוש.
 
שימוש בלידים

אני מתחייב כי אעשה שימוש בהתקשרות עם פלטפורמת קונטקט אך רק כאשר יש לי צורך אמיתי בשירות. הנני מתחייב להזין בפרטים שלי בקונטקט את הפרטים המלאים והאמיתיים שלי. ידוע לי כי מענה סרק לליד ו/או ביצוע משא ומתן עם לקוח שלא בכוונה אמיתית לשרת את הלקוח גורמת נזק גדול לקונטקט. הנני מאשר לקונטקט להעביר את פרטי ההזמנה המלאים לבית העסק כפי שהזנתי אותם. הנני מאשר לקונטקט לשלוח אלי הודעה הכוללת את פרטי הזמנת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת הנוגעת לשירות המוזמן.
אני מאשר לקונטקט לעשות כל שימוש בלידים, לאפשר הצגתם לבית עסק אחד או יותר, לפי ראות עיניה של קונטקט בלבד ולא תהיה לי כל טענה לגבי השימוש בלידים על ידי קונטקט, אופן ביצוע המכרזים, העברת הלידים לבית עסק או לבתי עסק או כל טענה אחרת לעניין הלידים והשימוש בהם.
 
משוב

אני מתחייב לענות בכנות לשיחת המשוב הטלפונית אם יתבצע שרות ע"י בית עסק שפרטיו ימסרו לי או בית עסק שיפנה אלי. 
אני מתחייב לענות בכנות לשאלון מקוון בעניין השירות שביקשתי או השירות שקיבלתי מבית עסק באמצעות קונטקט כמענה לליד שהפניתי לקונטקט. 
אני מתחייב למלא בכנות את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS הנוגעת לדירוג של בית העסק ממנו קיבלתי שירות.
אני מתחייב לדרג את בית העסק בכנות ובתום לב. הנני מאשר כי אינני עובד עבור בית העסק ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם בית העסק עליו אני מעביר דיווח. 
 
אחריות

ידוע לי כי קונטקט משמשת כצינור להעברת מידע בין חברי קונטקט על התנסותם עם בתי העסק. המידע שמועבר על ידי קונטקט אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבית העסק. קונטקט אינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבית העסק ואינה נושאת באחריות לכל אלה. קונטקט אינה ממליצה להתקשר עם בית עסק מסוים, או בית עסק כלשהו, אלא אך מעבירה מידע המבוסס על תוצאות המכרז שבוצע בין בתי העסק חברי קונטקט לשירות המבוקש. מסירת פרטי בית עסק ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בית עסק אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר או להזמין בית עסק כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי הפניית בית העסק נקבע על פי תוצאות המכרז ההפוך שביצעה קונטקט ועל סמך אלגוריתם ייחודי שפיתחה קונטקט. קונטקט אינה מספקת תחזית, ואינה נוטלת אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לשירות אשר יבוצע ע"י בית העסק. כמו כן קונטקט איננה מתחייבת לבחון בעצמה, או באמצעות אחרים, את עבודתם של בתי העסק. הנני מבין כי קונטקט איננה מקבלת על עצמה התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. קונטקט אינה מתחייבת לאתר בתי עסק בתחום השירות המבוקש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל בתי העסק בכל תחום ותחום. הנני מבין כי קונטקט אינה מתחייבת לנכונות כל מידע ביחס לרישוי בית העסק, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה, קונטקט איננה מתחייבת לנקוט באמצעים כלשהם כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו' עלול לפוג, על המשתמש לאמת מידע זה בעצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את קונטקט מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.
 
תנאים לפיצוי כספי

במצב בו לקוח ובית עסק הרשומים בקונטקט מגיעים לחילוקי דעות ואינם מצליחים ליישר את ההדורים, יכול הלקוח או בית העסק להיות זכאים לפיצוי כספי חלקי. ע"מ להיות זכאי לפיצוי כספי חלקי צריך הלקוח ובית העסק לקיים את התנאים הבאים: לשלם עבור המידע, לקבל את שמו של בית העסק ושל הלקוח ישירות מקונטקט, לקבל ולבצע את השרות בעצמו ולא עבור גורם שלישי, ליידע את בית העסק בדבר היותו לקוח קונטקט לפני תחילת השרות, ליידע את הלקוח בדבר היותו בית עסק שהגיע באמצעות פלטפורמת קונטקט, לסכם עם בית העסק ועם הלקוח, בכתב, את פרוט מרכיבי השרות ועלות השרות, לעשות כל מאמץ להגיע לפתרון עם בית העסק ועם הלקוח, להעביר לקונטקט תלונה בכתב על בית העסק ו/או על הלקוח וכל מסמך נוסף הקשור לשרות, להסכים כי בית עסק, אשר יישלח ע"י קונטקט, יבצע או יתקן את הדרוש, במקום בית העסק עמו נוצר הויכוח. במידה וקוימו כל התנאים לעיל, יעניק קונטקט ללקוח או לבית העסק, לפי העניין, פיצוי כספי חלקי על ההפסד הכספי הממשי, אשר נגרם לו באופן ישיר מהשרות, וזאת עד עלות של 500 ש"ח. קונטקט שומרת לעצמה את הזכות לבחור האם לשלוח בית עסק אחר ע"מ לתקן את הטעון תיקון או לפצות את הלקוח ו/או בית העסק, לפי העניין, כספית עד העלות הנ"ל.
 
תוקף ההסכם ושינויים

הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי קונטקט. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה בדוא"ל office@destination.co.il. החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.contact.org.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.
 
זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על התכנים, בין אם בקול או בכתב, הנאספים ע"י קונטקט ו/או הנשלחים ע"י המשתמשים הינן של קונטקט. למרות האמור לעיל רשאי משתמש לבקש להסיר מידע מסוים שנמסר על ידו וקונטקט תסיר זאת לבקשתו. המאמרים המופיעים באתר הינם קניינה הרוחני של קונטקט בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים בקונטקט. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קונטקט בכתב ומראש.
 

מדיניות פרטיות

קונטקט מתייחסת בכבוד לפרטיות חברי קונטקט המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של קונטקט. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת קונטקט במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
 
רישום לשירותים

חלק מהשירותים של קונטקט טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם בית העסק, שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וקונטקט מבקשת מידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 
השימוש במידע

בעת השימוש בקונטקט יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר, שירותים שסיפקת, שביעות רצון המשתמשים משירותיך, מכרזים שניגשת אליהם, מכרזים בהם זכית, מכרזים בהם זכית ולא סיפקת את השירות בסופו של דבר, הקלטות של שיחות שלך עם נציגי קונטקט ו/או בעלי מקצוע ועוד. קונטקט תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של קונטקט, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של קונטקט, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבתי עסק לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לאפשר ללקוחות לזהות את בתי העסק שסיפקו להם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי קונטקט, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לוודא שהתשלומים המגיעים לקונטקט אכן משולמים, לוודא שהתחייבויות הלקוחות ובתי העסק מבוצעים, ליצור סטטיסטיקות שונות ו- Meta Data, ועוד. קונטקט רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר, הודעת sms, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי דיגיטלי אחר - מידע בדבר שירותיה. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. קונטקט לא תמסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לבתי עסק למעט אם תבקש זאת ולמעט בעניין ליד או שירות רלוונטי. למען הסר ספק, קונטקט תהיה רשאית, אך לא חייבת, להעביר כל מידע שנאסף, ובכלל זה הקלטות של שיחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קונטקט.
 
מסירת מידע לצד שלישי

היות וקונטקט מתכוונת להגיש בקשה לרישום מאגר מידע, כמשמעו בפרק ב' בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, קונטקט תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר גם לפני הגשת הבקשה ו/או ביצוע הרישום בפועל. ובכלל זה להעביר את מספר הטלפון הנייד שלך, הקלטות שבוצעו או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.
 
Cookies

קונטקט משתמשת ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של פלטפורמת קונטקט, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי קונטקט. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפלטפורמת קונטקט או באתרי אינטרנט אחרים.
 
אבטחת מידע

קונטקט מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי קונטקט, הן בענן והן לא בענן, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, קונטקט לא מתחייבת שהשירותים של קונטקט יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
שינויים במדיניות הפרטיות

קונטקט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש על שינויים אלו.