תודה שפנית, נחזור אליך בהקדם אפשרי לפי שעות הפעילות שלנו
{{ errors.name }}
{{ errors.phone }}

תקנון ומדיניות פרטיות - קונטקט

 כללי

קונטקט הינה לטפורמת SaaS מבוססת (ענן) לאיסוף דאטה יעיל יותר מאתרים ו/או דפי נחיתה לכל מערכת ניהול מתבקשת עם יכולת ניבוי רווחים מדויק לעסק מערוצי דיגיטל שונים.

קונטקט הינה פלטפורמה טכנולוגית שמחברת בין עסקים לצרכנים בתחומם בלחיצת כפתור ובתפירת חליפה אישית לדרישות בתי העסק בתחומי השירותים השונים. אנו עושים זאת ע"י איסוף מתקדם של פניות מאתרים ודפי נחיתה למערכת ניהול שיווק עם מנגנוני בקרה נוחים לניבוי רווחים מדויק לעסק שילוב של ארבעת מערכות מובנות יחדיו תחת קורת גג אחת שכוללים: שאלוני יצירת קשר חכמים לאיסוף פניות יעיל מאתרים ודפי נחיתה לעסק, מערכת בקרת פרסום לניטור החזר השקעה לפי ערוצי פרסום / ספקים, מערכת שת"פ אישית )עם אפשרות למסחר מתקדם( ומערכת ניהול לקוחות מהדור החדש מאפשרים לגייס באופן יעיל, שיטתי ורווחי יותר את הדאטה למערכת ולקבל תמונה מדויקת למצב שיווק העסק בלחיצת כפתור גם דרך הטלפון. 

אישור: הנך מאשר כי שימושך בשרותי קונטקט מהווה הסכמה מלאה לתנאי ההסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של קונטקט. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של קונטקט והנך מאשרה.
הגדרות

"פניה" - פרטי זיהוי של לקוח פוטנציאלי היוצר קשר ראשוני של התעניינות ברכישת שירות.

"קונטקט" – חב' קונטקט – ק.פ רוי פתרונות בע"מ ח.פ. 514554625 המפעילה אתרים ואפליקציות ליצירת לידים, ניהול לידים, הקמת זירות מכירה, הקמת זירות מסחר, הקמת זירות מכרזים מקוונים (און-ליין). המושג "קונטקט" כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע, המופעלים או יופעלו בעתיד על-ידי חברת קונטקט.

"מידע" – "מידע" – פרטי הפניות המופיעים בקונטקט,

"תכנים" – מאמרים, תמונות, צילומי וידאו, וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי קונטקט או על ידי שימוש בקונטקט וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם.
"בית עסק" – כל נותן שירות אשר פרטיו מופיעים בקונטקט.

"לקוח" – כל אדם או גוף, שפרטיו נמצאים בקונטקט, המתעניין בקבלת שירות באמצעות קונטקט, בין אם ביצע רכישה ובין אם לאו ובין אם בתשלום ובין אם לאו.
"הזמנת שירות" – הזמנה של בית עסק דרך אחת הפלטפורמות של קונטקט.

"ביצוע שירות" – קבלת שירות מבית עסק בתשלום.

צדדים שלישיים" – כל גוף שאינו "חבר קונטקט" כהגדרתו.

"חבר קונטקט" – אדם או גוף שנרשם לאחד או יותר משירותי קונטקט כהגדרתם בהמשך ובכלל זה הן אלו הנרשמים למסלול חינם, הן אלו הנרשמים למסלול בתשלום, הן לקוחות והן בתי עסק. להלן "חבר קונטקט" או "משתמש".
* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים וההנחיות להלן :
 
שימוש במידע

המידע שאקבל מקונטקט הנו לשימושי האישי כחבר קונטקט בלבד. קונטקט מתחייבים שלא להעביר או להפנות מידע זה לכל גורם אחר לא אישורו של חבר בקונטקט. 
  
אחריות

ידוע לי כי קונטקט משמשת כצינור טכנולוגי להעברת מידע בין חברי קונטקט על התנסותם עם בתי העסק. המידע שמועבר על ידי קונטקט אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבית העסק. קונטקט אינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבית העסק ואינה נושאת באחריות לכל אלה. קונטקט אינה ממליצה להתקשר עם בית עסק מסוים, או בית עסק כלשהו, אלא אך מעבירה מידע המבוסס על תוצאות המכרז שבוצע בין בתי העסק חברי קונטקט לשירות המבוקש. מסירת פרטי בית עסק ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בית עסק אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר או להזמין בית עסק כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי הפניית בית העסק נקבע על פי תוצאות המכרז ההפוך שביצעה קונטקט ועל סמך אלגוריתם ייחודי שפיתחה קונטקט. קונטקט אינה מספקת תחזית, ואינה נוטלת אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לשירות אשר יבוצע ע"י בית העסק. כמו כן קונטקט איננה מתחייבת לבחון בעצמה, או באמצעות אחרים, את עבודתם של בתי העסק. הנני מבין כי קונטקט איננה מקבלת על עצמה התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. קונטקט אינה מתחייבת לאתר בתי עסק בתחום השירות המבוקש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל בתי העסק בכל תחום ותחום. הנני מבין כי קונטקט אינה מתחייבת לנכונות כל מידע ביחס לרישוי בית העסק, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה, קונטקט איננה מתחייבת לנקוט באמצעים כלשהם כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו' עלול לפוג, על המשתמש לאמת מידע זה בעצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את קונטקט מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי. 
 
תוקף ההסכם ושינויים

הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי קונטקט. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה בדוא"ל office@destination.co.il. החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.contact.org.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.
 
זכויות יוצרים

טכנולוגיה של קונטקט קניינה הרוחני של קונטקט בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים בקונטקט. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קונטקט בכתב ומראש.
 

מדיניות פרטיות

קונטקט מתייחסת בכבוד לפרטיות חברי קונטקט המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של קונטקט. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת קונטקט במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
 
רישום לשירותים

חלק מהשירותים של קונטקט טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם בית העסק, שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וקונטקט מבקשת מידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 
השימוש במידע

בעת השימוש בקונטקט יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר, שירותים שסיפקת, שביעות רצון המשתמשים משירותיך, מכרזים/מרקטפלייס שניגשת אליהם, מכרזים בהם זכית, מכרזים בהם זכית ולא סיפקת את השירות ועוד. קונטקט תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של קונטקט, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של קונטקט, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבתי עסק לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לאפשר ללקוחות לזהות את בתי העסק שסיפקו להם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי קונטקט, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לוודא שהתשלומים המגיעים לקונטקט אכן משולמים, לוודא שהתחייבויות הלקוחות ובתי העסק מבוצעים, ליצור סטטיסטיקות שונות ו- Meta Data, ועוד. קונטקט רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר, הודעת sms, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי דיגיטלי אחר - מידע בדבר שירותיה. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. קונטקט לא תמסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לבתי עסק למעט אם תבקש זאת ולמעט בעניין ליד או שירות רלוונטי. למען הסר ספק, קונטקט תהיה רשאית, אך לא חייבת, להעביר כל מידע שנאסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של קונטקט.
 
מסירת מידע לצד שלישי

היות וקונטקט מתכוונת להגיש בקשה לרישום מאגר מידע, כמשמעו בפרק ב' בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, קונטקט תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר גם לפני הגשת הבקשה ו/או ביצוע הרישום בפועל.
 
Cookies

קונטקט משתמשת ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של פלטפורמת קונטקט, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי קונטקט. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפלטפורמת קונטקט או באתרי אינטרנט אחרים.
 
אבטחת מידע

קונטקט מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי קונטקט, הן בענן והן לא בענן, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, קונטקט לא מתחייבת שהשירותים של קונטקט יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
שינויים במדיניות הפרטיות

קונטקט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות עם הודעה מראש על שינויים אלו.